Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ:

ODTÜ İVMER; Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere, bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ulaşabilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilere dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için ulusal, bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için oluşturduğumuz Kalite Politikamız aşağıdadır:

Kalite Yönetim Sistemimizi AS 9100 Rev D standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edip, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,

Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak seviyede kalite bilinciyle eğitmek ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek,

Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir merkez olmak,

Merkezimizi ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek,

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

Başlanan her projeyi zamanında; en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hata olasılığını hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak,

Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak,

Risk temelli düşünmeye dayalı yönetim anlayışı ile risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmak,

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak,

Çalışanlarımız, ekibimizin ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlama.

Her bir çalışanının mesleki ve kişisel anlamda doyuma ulaşabileceği ve kendini sürekli olarak geliştirebileceği olanakların sağlandığı bir çalışma ortamı sunmak, 

Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci" nin oluşmasını sağlamak,

Şikâyetleri şeffaf, hızlı, net ve üye odaklı bir şekilde çözmek,

Tüm faaliyetlerimizde ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata dayalı şartlara ve beklentilere uymak,

Değişimi yönetebilmek için değişen şartlar karşısında yönetim sistemlerimizin ve faaliyetlerimizin etkinliğini sürekli arttırmak.

İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği ihlal olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamak, müşteri memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak.